Coronavirus en uw bezoek aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

17 januari 2022

Laatste update: maandag 17 januari
Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
For English, see below.

17 januari: 
Met ingang van 17 januari gelden op onze locaties de volgende regels:

 • Voor bezoekers, patiënten en medewerkers geldt de verplichting om een mondneusmasker te dragen in de publieke ruimtes (als gangen, wachtkamers en toiletten), ook als je je niet verplaatst. 
 • Het wordt aangeraden om een medisch mondneusmasker te gebruiken. Op de verpakking moet staan dat het om type II of type II-R gaat.
 • Op de locaties houden we 1,5 meter afstand.
 • Neem s.v.p. niet langer dan 5 minuten voor aanvang van uw behandeling in de wachtkamer plaats.
 • Patiënten en cliënten blijven we altijd behandelen, ook als zij niet gevaccineerd zijn. Maar we wijzen er wel op om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.
 • We ventileren veelvuldig en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open.
 • We hanteren geen corona-check.
 • We geven geen handen.

5 november:
Met ingang van 6 november gelden op onze locaties de volgende regels:

 • Voor bezoekers, patiënten en medewerkers geldt weer de verplichting om een ‘mondneusmasker’ te dragen in de publieke ruimtes. Dit is in navolging van het advies van de overheid.
 • Op de locaties houden we 1,5 meter afstand.
 • Neem s.v.p. niet langer dan 5 minuten voor aanvang van uw behandeling in de wachtkamer plaats.
 • Patiënten blijven we altijd behandelen, ook kwetsbare patiënten en als zij niet gevaccineerd zijn. Maar we wijzen er wel op om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.
 • We ventileren heel vaak en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open.
 • We hanteren geen corona-check.
 • We geven geen handen.

24 september:
Met ingang van 25 september gelden op onze locaties de volgende regels:

 • Patiënten blijven we altijd behandelen, ook als zij niet gevaccineerd zijn, ook kwetsbare patiënten, maar we wijzen er wel op om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.
 • Bij twijfel of zorgen stimuleren we beschermende maatregelen te nemen – denk aan mondkapjes
 • We ventileren heel vaak en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open
 • Op de locaties kunnen specifieke regels gelden voor de 1,5 meter afstand
 • We hanteren geen corona-check
 • We geven voorlopig nog geen handen

25 juni:
Met ingang van 26 juni is het niet meer verplicht om een ‘mondneusmasker’ te dragen in de publieke ruimtes. Wel blijven de basisregels nog gelden:1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, bij klachten niet naar locatie komen en uzelf dan laten testen. In verband met het afstand houden blijven ook nog de beperkingen in het gebouw gelden (zoals de regels bij het koffie en thee halen). Zie daarvoor deze poster (link). 

15 december: 
De zorg die wij leveren blijft hetzelfde. Wel is het belangrijk u goed aan alle maatregelen te houden (zie onder). Voor patiënten ​in de kliniek geldt: u mag alleen worden opgenomen als u een mondkapje draagt. 

1 december:
Vanaf heden geldt ook bij ARQ Centrum’45 de verplichting voor zowel patiënten als medewerkers om een ‘mondneusmasker’ te dragen in de publieke ruimtes. Dit is in navolging van het advies van de overheid.

Dit advies is extra en komt bij alle al geldende maatregelen of richtlijnen (zie hieronder). In een therapieruimte geldt het advies niet, mits aan de andere voorzorgsmaatregelen is voldaan, zoals 1,5 meter afstand.

Wilt u zelf mondkapjes meenemen?
Als u over het bovenstaande vragen hebt, kunt u die stellen aan uw behandelaar.

22 september:
Het aantal coronabesmettingen neemt toe en de herfst staat voor de deur. Daarom wordt van iedereen grote oplettendheid gevraagd om het virus buiten onze gebouwen te houden en patiënten en medewerkers maximaal te beschermen. Wilt u alstublieft de richtlijnen volgen? Zie de Corona-poster. Dat betekent onder meer dat u niet langer dan 5 minuten voor aanvang van uw behandeling in de wachtkamer mag plaatsnemen. Komt u eerder, wilt u dan buiten wachten of als u met een auto komt, in uw auto. Wij rekenen op uw begrip hiervoor!

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Patiënten van ARQ Centrum’45 en ARQ Diagnostisch Centrum kunnen echter op ons blijven rekenen en de hulpverlening gaat door. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. De behandeling op locatie komt voorzichtig op gang, maar het gebouw heeft zijn beperkingen. Daarom vragen we begrip voor de noodzakelijke aanpassingen die we moeten maken. Uitgangspunt blijft de richtlijn van het RIVM, om minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Online behandelen blijft voorlopig uitgangspunt

Gezien de beperkingen van het gebouw kunnen wij patiënten geen volledige behandeling op locatie bieden. Dit betekent dat de behandeling zal bestaan uit een  combinatie van online contact en behandelcontacten op locatie. Online behandelen blijft  hierbij voorlopig het belangrijkste uitgangspunt.

Quli

De meeste patiënten hebben van ons al een online omgeving gekregen (Quli) waarin patiënten  kunnen beeldbellen, maar waarin ook eHealth behandelmodules klaargezet kunnen worden. Wij kunnen de therapie zo via beeldbellen, of gewoon bellen aangevuld met eHealth, door laten gaan.

Intakes van nieuwe patiënten zullen wij eveneens zoveel als mogelijk ook online met beeldbellen uitvoeren.

Bij twijfel neem s.v.p. telefonisch contact op:

 • patiënten in behandeling kunnen bellen met hun behandelaar
 • verwijzers of nieuwe patiënten kunnen bellen met Bureau Aanmelding en Informatie (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur: 088 – 330 5511)

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Onze zorg en ons handelen is vooral gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last update: Monday January 17th
This message will be updated when there are new developments

January 17th: 
From January 17th the following rules apply at our locations:

 • It is compulsory for visitors, patients and staff to wear a 'mouth mask' in public areas, even when you are not moving.
 • It is recommended to use a medical mouth mask. The packaging should state that it is type II or type II-R.
 • At the locations we keep 1.5 metres distance.
 • Please do not sit in the waiting room more than 5 minutes before the start of your treatment.
 • We always continue to treat patients, even if they have not been vaccinated, including vulnerable patients. But we do advise them to stay at home and get tested in case of complaints.
 • We ventilate very often and open windows and doors as much as possible.
 • We do not use a corona check.
 • We won't shake hands.

November 5th:
From November 6th the following rules apply at our locations:

 • It is again compulsory for visitors, patients and staff to wear a 'mouth mask' in public areas. This is following the advice of the government.
 • At the locations we keep 1.5 metres distance.
 • Please do not sit in the waiting room more than 5 minutes before the start of your treatment.
 • We always continue to treat patients, even if they have not been vaccinated, including vulnerable patients. But we do advise them to stay at home and get tested in case of complaints.
 • We ventilate very often and open windows and doors as much as possible.
 • We do not use a corona check.
 • We won't shake hands.

June, 25th: 
From June 26th you are no longer obliged to wear a 'mouth-nose mask' in public areas. However, the basic rules still apply: keep 1.5 meters distance, wash hands often, do not come to location in case of complaints and then have yourself tested. In connection with keeping distance, the restrictions in the building also continue to apply (such as the rules when getting coffee and tea). See this poster (link). 

December 15th:
Our treatment continues and does not change. However, it is important to observe all the measures (see below). Message for patients in de the clinic: you can only be admitted if you are wearing a mouth mask.  

December 1st:
From now on, in ARQ Centrum'45 patients and employees are obliged to wear a "mouth-nose mask" in public areas. This is according to the advice of the government.

This advice is additional to the known measures or guidelines (see below). Mouth masks are not needed in a therapy room, provided the other precautions are met, such as a 1.5 meters distance.

Would you please take your own mouth masks?
If you have any questions about the above, please ask your therapist.

September 22nd:
The number of corona infections is rising and autumn is coming. That is why everyone is asked to keep the virus out of our buildings and to protect patients and employees as much as possible. Would you please follow the guidelines? See the Corona-poster.This means, among other things, that you may not stay in the waiting room longer than 5 minutes before the appointment. If you arrive earlier please wait outside or if you come with a car, in your car. We hope you understand these measures!

We all notice the consequences of the corona crisis. However, patients from ARQ Centrum'45 and ARQ Diagnostisch Centrum can continue to count on us and the psychological treatment continues. We try to do that as well as possible. We try to increase the treatment contacts at our locations,  but the buildings have their limitations. That is why we ask for understanding of the necessary adjustments that we have to make. The guiding principle remains the RIVM guideline, to keep a minimum distance of 1.5 meters.

Online treatment remains starting point for the time being

Due to the limitations of the building, we cannot provide patients with a complete treatment at our locations. This means that the treatment will consist of a combination of online treatment and treatment at our location. Online treatment remains the most important starting point for the time being.

Quli

Most patients already have an online environment (Quli) in which they can make video calls, and where e-health treatment modules can also be set up. We can continue their therapy via video calling or phonecall, possibly supplemented with e-health.

We will also conduct intakes of new patients online with video-calls as much as possible.

If in doubt, please contact us by telephone:

• patients in treatment can call their therapist

• referrers or new patients can call the Registration and Information Office (Monday - Thursday 9.00 tot 12.00 h: 088 – 330 5511)

We hope you understand these measures. Our care and actions are mainly aimed at preventing the further spread of the coronavirus.