Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (2001-2004)

Op 19 oktober 2006 promoveerde Tammy Bean aan de Universiteit Leiden op het proefschrift: Assessing the Psychological Distress and Mental Healthcare Needs of Unaccompanied Refugee Minors in the Netherlands. Met dit grootschalig landelijk onderzoek heeft Tammy Bean inzicht gegeven in de mate waarin psychosociale klachten voorkomen bij AMA's. Onderzocht zijn in Nederland verblijvende AMA's en hun voogden, leerkrachten en GGZ-hulpverleners.

 

Scope

Het onderzoeksproject "Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ" (2001-2004) levert een bijdrage aan de beantwoording van de vraag of en in welke mate psychosociale klachten voorkomen bij AMA's. Om duidelijkheid te creëren in de discussie over het aantal AMA's dat onder psychosociale klachten lijdt en hoe de toegankelijkheid tot de GGZ voor hen verbeterd kan worden, is ervoor gekozen om een grootschalig landelijk longitudinaal onderzoek uit te voeren.

Doel

Het hoofddoel van het onderzoek was het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de hulpvraag van AMA's, het hulpaanbod van de GGZ aan AMA's, de omvang van psychosociale problematiek bij AMA's en de onderlinge relatie tussen deze elementen. Het nevendoel van het onderzoek was te komen tot standaardisering van de te gebruiken instrumenten voor deze populatiegroep. Onder standaardisering worden de psychometrische kenmerken van de instrumenten verstaan, zoals validiteit en betrouwbaarheid.
De ontwikkelde instrumenten zijn gratis beschikbaar

Samenwerkingsverband

Wetenschappelijke begeleiding van dit onderzoek lag bij de Universiteit Leiden, afdeling klinische en gezondheid psychologie. Het onderzoek is opgezet door Stichting Centrum ’45, in nauwe samenwerking met Stichting Nidos, de voogdij-instelling van in Nederland verblijvende AMA's. Het onderzoek is mede gefinancierd door SASS  (Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving) en ZON-MW.